Previous Index Next
Sakti Giri seen from Palani Malai
Sakti Giri or Idumban Malai as seen from Palani Malai